FAQ

Da li menadžer rizika i prodavci obezbeđenja suštinski rade isti posao?

Ne. Menadžeri rizika rade u interesu klijenta i nezavisni su od firme za privatno obezbeđenje, sa kojima sarađuju isključivo na plasmanu usluga obezbeđenja za svoje klijente. Menadžeri rizika imaju i prvenstveno savetodavnu ulogu, ali i nivo znanja koji moraju da poseduju je znatno veći od prodavca obezbeđenja (kao što je i za dobijanje licence MUP-a potrebna veća stručna sprema i složenija pitanja na ispitu).

Prodavci obezbeđenja predstavljaju firmu za privatno obezbeđenje i prodaju njene standardizovane proizvode.

Zašto Menadžeri rizika moraju biti osigurani za greške i propuste, a zastupnici ne?

Zato što Menadžeri rizika rade nezavisno od firme za privatno obezbeđenje i imaju odgovornost za štetu koju klijent može pretrpeti zbog grešaka i propusta u smislu davanja saveta, definisanja potreba i zahteva za obezbeđenjem i sl. Pošto klasični prodavci obezbeđenja reprezentuju firmu za privatno obezbeđenje, firma odgovara za moguće greške i propuste prodavaca kojima su ukazali poverenje.

Zvuči nelogično da menadžeri rizika rade za klijenta a dobijaju nadoknadu kroz proviziju ugovorenu sa firmom za privatno obezbeđenje. Da li je ovo princip i u drugim zemljama?

Provizija menadžera rizika je uključena u ukupnu cenu usluge za obezbeđenje, odnosno u onaj njen deo koji se odnosi na režijske / administrativne troškove koje firma za privatno obezbeđenje svakako ima. Pošto menadžer rizika preuzima deo poslova firme za privatno obezbeđenje pri ugovaranju obezbeđenja (prikupljanje podataka, definisanje potreba / zahteva), stiče pravo na proviziju srazmernu obavljenom poslu.

Naša organizacija svojim klijentima uvek ističe da je naša usluga za njih prividno besplatna, jer se svaka firma za privatno obezbeđenje nadoknađuje iz cene usluge koju njegov klijent plati.

Kako da znamo da je usluga obezbeđenja koju nam prezentuje menadžer rizika konkurentna, odnosno ista ili niža u odnosu na ponudu firme za privatno obezbeđenje?

Standardna odredba koju svaki profesionalni menadžer rizika (kao „veliki kupac“ obezbeđenjea) ugovara sa firmom za privatno obezbeđenje je da usluga obezbeđenja koja se za određenog klijenta ponudi menadžeru rizika ne može biti veća od samostalno date ponude firme za privatno obezbeđenje.

Iako ćete u praksi od pojedinih firmi za privatno obezbeđenje čuti upravo suprotno, možete biti uvereni da su takvi navodi suprotni ugovorima i da mogu biti predmet i pravnih radnji od strane menadžera rizika.

Da li menadžer rizika učestvuje i u realizaciji usluge obezbeđenja?

Da, menadžer rizika je u obavezi da klijentu pomogne u realizaciji usluge obezbeđenja. To se najčešće ogleda u savetodavnoj ulozi menadžera rizika, poštovanju rokova realizacije i drugoj pomoći tehničke prirode, ali ne i u administriranju.

  • 0

    IDENTIFIED RISKS

  • 0

    SECURITY RECOMANDATIONS ACCEPTED

  • 0

    SATISFIED USERS