Za Vas
tražimo najbolje!

Usluge

Prva kompanija za posredovanje u obezbeđenju za svoje klijente:

Prepoznaje rizike i potrebe klijenta za obezbeđenjem.

Organizuje preglede rizika.

Savetuje u vezi standardnih i nestandardnih vrsta obezbeđenja.

Ukazuje na detalje ponuđenih usluga.

Zašto baš naša kompanija donosi dodatnu vrednost korisnicima usluga?

RISK MANAGER je ekskluzivni zastupnik najvećih security kompanija u Srbiji.

Licenciran, registrovan i posluje u skladu sa domaćim zakonima i regulativama.

Primenjuje svetsku praksu obezbeđenja na lokalnom tržištu obezbeđenja.

 

NAŠE USLUGE SU SVAKODNEVNA POTREBA​

Procena opasnosti i predlog usluga i izrada izveštaja​

Menadžeri rizika su dužni da identifikuju opasnosti i da predlože usluge za smanjenje opasnosti. Identifikacija opasnosti je proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja opasnosti. Predlog usluga za smanjenje opasnosti. Mere su aktivnosti koje smanjuju rizik. Usluga podrazumeva izveštaj o identifikovanim opasnostima i predlog usluga tehničke, fizičke ili fizičko-tehničke zaštite.

Besplatna procena za neprofitabilne organizacije

Pozovite nas i zakažite Vašu procenu

Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ​

Cilj izrade Akta je identifikacija rizika i određivanje veličine opasnosti u cilju planiranja obima procesa procene rizika u organizaciji kao i određivanje prioriteta u analizi i postupanju sa rizicima i kontroli rizika. Posebna pažnja u aktu je posvećena kontroli i reviziji donetih mera za postupanje sa rizikom i izradi planova za primenu donetih mera, kao i analiza cene i efikasnosti. Akt se izrađuje po standardu SRPS A.L2.003 Procena rizika i otpornost društva.

Upravljanje rizicima u organizaciji​

Konstantno upravljanje rizikom od strane menadžera rizika je sistematičan skup mera koji uključuje planiranje, organizovanje i usmeravanje aktivnosti kako bi se obezbedilo da rizici ostanu u propisanim i prihvatljivim okvirima. Upravljanje rizicima je koordiniranje aktivnosti vođenja organizacije i upravljanje njome imajući u vidu rizik. Postupanje sa rizikom je proces za modifikovanje rizika.

Možemo da radimo procenu rizika i na zahtev trećih lica uz saglasnost organizacije gde se vrši procena rizika

0
IDENTIFIKOVANIH RIZIKA
0
PRIHVAĆENIH PREDLOGA ZA OBEZBEĐENJE
0
ZADOVOLJNIH KORISNIKA